Chào mừng bạn đến với Bản Tóm tắt AMA IgniteCrypto & MatrixPort #AMASeries

  • Bật mí: câu lạc bộ này có liên quan “The Red” :D và có 1 siêu sao gần như nổi tiếng nhất đang thi đấu
  • Matrixport sẽ hợp tác với các công ty tài chính truyền thống, cty truyền thông truyền thống mảng tài chính để phổ cập thêm về crypto.
  • Ngoài ra, rất có thể, Matrixport cũng sẽ tài trợ mảng thể thao của Việt Nam.

--

--

Linking the value, developing a strong community. Create a solid foundation for the future development of the crypto community.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ignite Crypto

Ignite Crypto

5 Followers

Linking the value, developing a strong community. Create a solid foundation for the future development of the crypto community.